Mua Vé Tháng

Mua vé cho 30 ngày

$100

Đăng ký trả trước 1 tháng

Đăng ký của Quý khách sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi kỳ đăng ký cho một kỳ hạn 1 tháng khác.
Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể tự động gia hạn đăng ký của Quý khách và tính phí tài khoản của Quý khách vào thời điểm một tháng kể từ ngày đăng ký cuối cùng của Quý khách (“Ngày Gia Hạn”), trừ khi Quý khách hủy đăng ký của mình trước Ngày Gia Hạn.

Đăng ký có thể được hủy bất cứ lúc nào.

>