Miễn Trừ Trách Nhiệm

Giao dịch Forex có tiềm năng lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro tương ứng. Anh Chị phải nhận thức được rủi ro và sẵn sàng chấp nhận chúng khi đầu tư vào thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng. Theo đó, chỉ đầu tư số tiền mà Anh Chị có thể mất. Nếu Anh Chị không có số vốn thặng dư này, Anh Chị không nên giao dịch trên thị trường Forex. Để giao dịch thành công Anh Chị phải chuẩn bị về mặt tài chính và tâm lý để chấp nhận thua lỗ trong một số giai đoạn giao dịch. Chúng tôi không chào mời hay đề nghị Mua hoặc Bán trên thị trường tài chính. Không có lời hứa nào được đưa ra về hiệu suất trong tương lai của bất kỳ tài khoản nào. Hiệu suất trong quá khứ của bất kỳ hệ thống hoặc phương pháp giao dịch nào không nhất thiết có thể lặp lại kết quả tương tự trong tương lai. Việc mua, bán hoặc tư vấn liên quan đến giao dịch chỉ có thể được thực hiện bởi Nhà môi giới / Đại lý được cấp phép. FXVNOL không phải là nhà môi giới hoặc dưới bất kỳ hình thức nào hay được ủy quyền bởi bất kỳ cơ quan cấp phép nào. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp, dưới bất kỳ hình thức nào đều không phải là lời khuyên đầu tư và không tính đến hoàn cảnh tài chính và cá nhân của Anh Chị.

Chúng tôi không đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn cụ thể về thời điểm hoặc địa điểm để mua hoặc bán bất kỳ công cụ tiền tệ nào. Việc mua hoặc bán là tùy theo quyết định của khách hàng, người đăng ký, thành viên hoặc doanh nhân. Chúng tôi chỉ cung cấp quyền truy cập vào hệ thống giao dịch tự động. Khách hàng quyết định sử dụng hoặc chấm dứt việc sử dụng hệ thống này. Nếu Anh Chị muốn được tư vấn đầu tư, hãy tìm kiếm một cố vấn đầu tư độc lập được cấp phép hoặc đăng ký.

Thông tin có trong trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà chúng tôi có thể cung cấp đã được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, tuy nhiên, không có gì đảm bảo về tính chính xác hoặc tính hoàn chỉnh của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi đánh máy hoặc lời nói, thiếu sót hoặc không truyền tải thông tin kịp thời. Theo đây, Anh Chị đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ FXVNOL bất kỳ và tất cả các quyết định Anh Chị đưa ra là của riêng Anh Chị và phản ánh mức độ rủi ro của cá nhân Anh Chị. Anh Chị cũng thừa nhận và đồng ý rằng Anh Chị nhận thức được các thông số rủi ro liên quan rằng bản chất đòn bẩy của giao dịch tài chính có thể gây ra tổn thất. Ngoài ra, Anh Chị đồng ý chấp nhận toàn bộ và chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ và tất cả các kết quả trong tài khoản của Anh Chị. Không có lời hứa, đảm bảo hoặc bảo đảm nào cho thấy rằng bất kỳ giao dịch nào sẽ dẫn đến lợi nhuận hoặc không dẫn đến thua lỗ. Anh Chị cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào Anh Chị phải chịu trong bất kỳ tài khoản giao dịch nào. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm về bất kỳ hậu quả bất lợi nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào có trong hoặc từ trang web này hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua qua trang này hoặc bằng bất kỳ liên hệ nào dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ cá nhân nào liên quan đến trang này.

Lưu ý: Giao dịch liên quan đến khả năng mất mát tài chính. Chỉ giao dịch với số tiền mà Anh Chị sẵn sàng mất, Anh Chị hiểu rằng có các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Anh Chị, Anh Chị có thể mất tất cả tiền trong tài khoản giao dịch của mình. FXVNOL không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách đăng ký làm thành viên, Anh Chị xác nhận rằng chúng tôi không cung cấp lời khuyên tài chính và Anh Chị đang tự mình đưa ra quyết định sử dụng thông tin giao dịch của chúng tôi. Anh Chị phải đưa ra quyết định tài chính của riêng mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm về số tiền được tạo ra hoặc bị mất do sử dụng hệ thống của chúng tôi hoặc thông tin về các sản phẩm liên quan đến ngoại hối trên trang web này. Việc phân phối và / hoặc truyền tải lại bất kỳ nội dung nào do chúng tôi cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào đều bị nghiêm cấm.

>